Zjazd Powiatowy ZOSP RP w dniu 3 grudnia 2016

W dniu 3 grudnia 2016 roku o godzinie 10 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie-ziemskim. Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru ZOP ZOSP RP i odtworzeniu hymnu strażackiego „Rycerze Floriana”. Zjazd otworzył i przywitał wszystkich przybyłych gości dh Leszek Zięba – Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego, W imieniu ustępujących władz oddziału powiatowego Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie-ziemskim Dh Leszek Zięba zaproponował na Przewodniczącego Zjazdu Dh Jerzego Stopę oraz na Sekretarza Zjazdu Dh Stanisława Macałkę, Przed przystąpieniem do obrad Prezes Zarządu poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci druhów OSP i działaczy Związku, zmarłych w minionej kadencji. Następnie Prezes przekazał prowadzenie Zjazdu nowo wybranemu Przewodniczącemu Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu zapewnił, ze zjazd poprowadzi sprawnie i zgodnie z obowiązującym regulaminem. W kolejnym uroczystym punkcie spotkania zasłużonym druhom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu krakowskiego wręczono „Złoty Znak Związku”.
To jedne z najwyższych związkowych odznaczeń z rąk Prezesa ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego w Krakowie dh Edwarda Siarki w asyście Dh Leszka Zięby – Prezesa ZOP ZOSP RP w Krakowie-ziemskim otrzymali:

Józef Gaudyn
Marek Jamborski.

W dalszej częœci Przewodniczący Zjazdu w imieniu ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie-ziemskim zaproponował powołanie Prezydium Zjazdu w następującym składzie:

Edward Siarka
Łukasz Smółka
Stanisław Nowak
Adam Domagała
Józef Krzyworzeka
Leszek Zięba
Ryszard Gaczoł

W zjeździe uczestniczyli m.in.
Edward Siarka – poseł na Sejm RP, Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie
Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa
st. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie
Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski
Adam Domagała – członek Zarządu Głównego ZOSP RP
bryg. Andrzej Nowak – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
mł. bryg. Artur Nosek KM PSP w Krakowie
mł. bryg. Arkadiusz Kielin – Naczelnik Wydziału Operacyjno Szkoleniowego KM PSP w Krakowie
st. kpt. Michał Majda – KM PSP w Krakowie
Paweł Miś – Wójt Gminy Liszki

Szczególne podziękowania Dh Leszek Zięba – Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie złożył Panu st. bryg. Ryszardowi Gaczoł – Komendantowi Miejskiemu PSP w Krakowie do dnia 3 listopada 2016r., jak również pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i podległym im służbom za pomoc organizacyjną i doradczą, bez której nasz Zarząd, Zarządy Miejsko – Gminne i Gminne jak również jednostki OSP nie mogłyby prawidłowo funkcjonować. Głos zabrał również Dh Krzysztof Karczewski Przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej, który przedstawił sprawozdanie z działalnoœci Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie-ziemskim za mijającą kadencję, które zakończył postawieniem wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W trakcie zjazdu ogłoszono przerwę, podczas której nowo wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się. Dh Edward Siarka – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Zarządu i na Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie-ziemskim zaproponował Dh Leszka Ziębę, propozycję tą jednogłośnie druhowie przyjęli.

Skład nowo wybranego zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Leszek Zieba

Wiceprezesi:
Jerzy Stopa
Ryszard Gaczoł
Marek Jamborski
Łukasz Smółka

Sekretarz – Stanisław Macałka
Skarbnik – Jerzy Ujma

Członkowie Prezydium:

Jan Palimąka
Władysław Siudek
Adam Przecherka

Członkowie zarządu:

Tadeusz Karcz
Franciszek Kucharz
Andrzej Szwajca
Bogdan Piotrowski
Leszek Maj
Paweł Knafel
Kazimierz Pasternak
Jacek Janus
Adam Adamek
Edward Stopiński
Grzegorz Kania
Mieczysław Odrzywołek
Mariusz Kącik
Krzysztof Tabiś
Piotr Piotrowski
Henryk Bulanda
Maciej Skalski
Rafał Litewka
Marcin Cieślak
Przemysław Sitarski
Komendant Miejski PSP

Podczas przerwy również nowo wybrana Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Dh Krzysztofa Karczewskiego ukonstytuowała się.
Skład nowo powołanej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Krzysztof Karczewski
Dariusz Wróbel
Krzysztof Malik
Stanisław Janus
Tadeusz Wójcik

Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:
Krzysztof Malik
Sylwia Kozera
Henryk Odrzywołek
Franciszek Guzik
Kazimierz Pasternak
Łukasz Dutkiewicz
Janusz Hojda
Józef Mazur
Dariusz Tylek
Janusz Góralczyk
Paweł Kramarz

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:
Leszek Zięba
Marek Jamborski
Jan Palimąka
Łukasz Smółka
Władysław Siudek

Zjazd zakończył krótką mową nowo wybrany prezes a następnie wyprowadzono sztandar ZOP ZOSP RP.

Zdjęcia ze zjazdu


Powrót do archiwum