Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Liszkach 2021 rok

W dniu 17 października 2021 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściejowicach odbył się Gminny Zjazd ZOSP RP w Liszkach. Zjazd otworzył prezes Mariusz Kącik charakteryzując cel zjazdu i jego przesłanki. Korzystając z okazji tak uroczystego spotkania - uhonorowano młodych przedstawicieli gminy Liszki. którzy w eliminacjach powiatowych OTWP zajęli pierwsze miejsca we wszystkich trzech kategoriach. Są to Bartek Weimer, Gabriela Mazur oraz Natalia Gach. Nagrody ufundował Wójt Gminy Liszki - Pan Paweł Miś. Następnie wybrano przewodniczącego Zjazdu, sekretarza oraz prezydium. Odpowiednio wybrano dh. Mariusza Kącika i Jakuba Burtana. Do prezydium zjazdu zaproszono Wójta Gminy Liszki - Pawła Misia, przedstawiciela Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie - dowódcę JRG-3 - mł. bryg. Andrzeja Poniedziałka, wiceprezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jerzego Stopę, Komendanta Gminnego Grzegorza Korczka. Po zatwierdzeniu regulaminu zjazdu i porządku obrad, dh Kącik przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres 2016 - 2021. komendant Gminny przedstawił działalność operacyjno szkoleniową w kończąncej się kadencji. Następnie po dyskusji dokonano wyboru zarządu, komisji rewizyjnej, przedstawicieli do zarządu powiatowego i delegatów na zjazd powiatowy.
Członkami prezydium zarządu zostali:

Jerzy Stopa - prezes
Jakub Torma - v-ce prezes
Kamil Kaczor - v-ce prezes
Grzegorz Korczek - Komendant Gminny
Michał Szczuka - skarbnik
Mateusz Boroń - sekretarz
Paweł Kuśmierczyk - członek prezydium

Członkowie zarządu:
Mariusz Kącik
Ryszard Paliś
Mateusz Gala
Szymon Kadula
Paweł Szacoń
Rafał Burtan
Sławomir Kuć
Jarosław Szczypczyk
Tomasz Kowal
Wacław Krupa
Kartol Kadula
Krzysztof Matys
Marcin Wąsik

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:
Jakub Burtan - przewodniczący
Paweł Lenart - wiceprzewodniczący
Przemysław Kamiński - sekretarz
Kazimierz Karolus - członek
Mieczysław Ryszka - członek

Przedstawicielami do zarządu powiatowego wybrani zostali Grzegorz Korczek i Jerzy Stopa.

Delegatami na zjazd powiatowy zostali wybrani:
Jakub Burtan, Janusz Marchewka, Mieczysław Ryszka, Rafał Burtan.

Na zakończenie zjazdu głos zabrał nowowybrany prezes i po krótkiej przemowie zakończył zjazd.
Następny zjazd gminny - za 5 lat.